• Korterelamu majandamise ja haldamise korraldamine õigusaktide ja kehtestatud regulatsiooni kohaselt
 • Visuaalne hoone tehnilise seisukorra jälgimine selgitamaks välja üldehitusosa ning tehnosüsteemide seisukorda
 • Vajalike tehnoseadmete ja kinnisvara hoolduslepingute sõlmimise korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise ja teostatud tööde kontrollimine
 • Koostöös ühistu juhatusega hoone ja territooriumi haldus- ja hooldustegevuse korraldamine ja  vajalike tööde organiseerimine
 • Ehituse-, remondi- ja hooldustööde organiseerimine ja järelvalve teostamine
 • Erinevate hangete korraldamine teenuste ja materjalide ostmiseks
 • Korteriühistu esindamine erinevates ametiasutustes
 • Elamu üldnäitude fikseerimine ning nende edastamine kommunaalteenuste osutajatele
 • Korteriomanikelt näitude kogumine ja nende edastamine raamatupidajale
 • Veemõõtjate taatlustähtaegade jälgimine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriomanike üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriühistu majanduskava projekti koostamine
 • Koosolekute protokollide avalikustamine vastavalt KÜ põhikirjale
 • Korteriomanike üldkoosolekul vastu võetud otsuste elluviimine
 • Korteriühistu dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine
 • Korteriomanike registri koostamine ja registri pidev täiendamine
 • Korteriomanike teavitamine erinevatest töödest ja vastuvõetud otsustest
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine ja nende suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine
 • Maksete laekumiste jälgimine, võlgnikega seotud kohtuväline töö ja kiirmenetluse avalduse koostamine