AÕSAsjaõigusseadus
EhSEhitusseadustik
EhSRSEhitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
ESElamuseadus
HÜSHooneühistuseadus
IKSIsikuandmete kaitse seadus
JäätSJäätmeseadus
KrtSKorteriomandi- ja korteriühistuseadus
MTÜSMittetulundusühingute seadus
PakSPakendiseadus
PlanSPlaneerimisseadus
PäästeSPäästeseadus
RPSRaamatupidamise seadus
TubSTubakaseadus
TuOSTuleohutuse seadus
TuOSTuleohutuse seadus
TÜSTulundusühistuseadus
VÕSVõlaõigusseadus
COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord
Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
Elamu energiaauditile esitatavad nõuded
Eluruumile esitatavad nõuded
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded
Nõuded ehitusprojektile
Tallinna linna heakorra eeskiri
Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord
Korteriühistutele toetuste andmise kord
Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord
* * * *KEHTETUD SEADUSED ja MÄÄRUSED
Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kord ja sagedus02.04.2002
Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus17.12.2009
Tuleohutuse üldnõuded31.08.2010
Elektriohutusseadus30.06.2015
Küttegaasi ohutuse seadus30.06.2015
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded30.06.2015
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 22.05.2017
Korteriomandiseadus 31.12.2017
Korteriühistuseadus 31.12.2017
Isikuandmete kaitse seadus14.01.2019

(462 SE)