KrtSKorteriomandi- ja korteriühistuseadus
MTÜSMittetulundusühingute seadus
AÕSAsjaõigusseadus
AÕSRSAsjaõigusseaduse rakendamise seadus
EESEluruumide erastamise seadus
EhSEhitusseadustik
EhSRSEhitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
EIOSElektriohutusseadus - Kehtetu
ELTSElektrituruseadus
ErSErastamisseadus
ESElamuseadus
GDPRIsikuandmete kaitse üldmäärus
HÜSHooneühistuseadus
IKSIsikuandmete kaitse seadus
JäätSJäätmeseadus
KarSKaristusseadustik
KeeleSKeeleseadus
KGOSKüttegaasi ohutuse seadus - Kehtetu
KKütSKaugkütteseadus
KMSKäibemaksuseadus
KOKSKohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KorSKorrakaitseseadus
KOSKorteriomandiseadus - Kehtetu
KRSKinnistusraamatuseadus
KTSKohtutäituri seadus
KÜSKorteriühistuseadus - Kehtetu
LKOSLifti ja köistee ohutuse seadus - Kehtetu
LKSLooduskaitseseadus
MaaRSMaareformi seadus
MõõteSMõõteseadus
PakSPakendiseadus
PankrSPankrotiseadus
PKSPerekonnaseadus
PlanSPlaneerimisseadus
PlanSPlaneerimisseadus
PSEesti Vabariigi põhiseadus
PärSPärimisseadus
PäästeSPäästeseadus
RLSRiigilõivuseadus
RPSRaamatupidamise seadus
RÕSRiigi õigusabi seadus
SeOSSeadme ohutuse seadus
TeeSTeeseadus
TKSTarbijakaitseseadus
TLSTöölepingu seadus
TMSTäitemenetluse seadustik
TsMSTsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜSTsiviilseadustiku üldosa seadus
TubSTubakaseadus
TuOSTuleohutuse seadus
TurvaSTurvaS
TÜSTulundusühistuseadus
VeeSVeeseadus
VVSVabariigi Valitsuse seadus
VÕSVõlaõigusseadus
VÕSVõlaõigusseadus
ÄSÄriseadustik
ÜVVKSÜhisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord
Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Elamu energiaauditile esitatavad nõuded
Eluruumile esitatavad nõuded
Hoone energiatõhususe miinimumnõuded
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded
Nõuded ehitusprojektile
Tallinna linna heakorra eeskiri
Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord
Korteriühistutele toetuste andmise kord
Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord
Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kord ja sagedus - Kehtetu
Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus - Kehtetu
Tuleohutuse üldnõuded - Kehtetu
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded - Kehtetu
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded