• Konsultatsioonid korteriühistu juhtimist ja majandamist puudutavates küsimustes. Korteriühistu majandamise ja haldamise korraldamine õigusaktide ja kehtestatud regulatsioonide kohaselt. Korteriühistuga seotud asjaajamiste koordineerimine, s.h suhtlemine omavalitsusega, riiklike institutsioonidega ja erinevate ettevõtetega.
 • Korteriomanike üldkoosolekutel vastu võetud otsuste elluviimine ja üldkoosolekul kinnitatud majanduskava järgimine ning vajadusel muudatus ettepanekute tegemine juhatusele. Koostöös ühistu juhatusega hoone ja territooriumi haldus- ja hooldustegevuse korraldamine ja selleks vajalike tööde organiseerimine. Vajalike tehnoseadmete ja kinnisvara hoolduslepingute sõlmimise korraldamine ning sõlmitud lepingutes võetud kohustuste täitmise jälgimine.
 • Visuaalne hoone tehnilise seisukorra jälgimine selgitamaks välja üldehitusosa ning tehnosüsteemide seisukorda. Kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvitusele võtmine. Hoones paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine.
 • Kooskõlastatult korteriühistu juhatusega vajalike remonttööde organiseerimine ning sellega kaasnev järelevalve.
 • Korteriühistule vajalikele töödele ja teenustele hankekonkursside korraldamine. Hankedokumentide ettevalmistamine ja nende elektrooniline edastamine vastava valdkonna ettevõtetele. Pakkujate küsimustele vastamine ja vajadusel kohtumine objektil. Saabunud hinnapakkumiste kontrollimine, analüüsimine ja esitamine korteriühistu juhatusele.
 • Elamu üldmõõtjate näitude fikseerimine ning nende edastamine kommunaalteenuste osutajatele. Korteriomanikelt näitude kogumine ja nende edastamine raamatupidajale. Veemõõtjate taatlustähtaegade jälgimine.
 • Majanduskava projekti koostamine ja selle esitamine juhatusele.
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Korteriomanike üldkoosoleku ettevalmistamine ning sellel osalemine.
 • Koosolekute protokollide avalikustamine vastavalt korteriühistu põhikirjale.
 • Korteriühistu dokumentatsiooni jooksev haldamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine.
 • Korteriomanike registri koostamine ja registri pidev täiendamine.
 • Korteriomanike teavitamine eesootavatest töödest ja vastuvõetud otsustest. Informatsiooni liikumise korraldamine korteriühistuga seotud osapoolte vahel.
 • Korteriomanike nõustamine haldusalastes küsimustes. Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine ning nende suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine.
 • Maksete laekumiste jälgimine ja võlgnikele meeldetuletuste saatmine võlgnevuste kohta. Maksegraafiku koostamine ja selle täitmise jälgimine. Kokkuleppel juhatusega maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine e-toimikus.